Na co nezapomenout v nájemní smlouvě

Zajímáte se o nájem nemovitosti? Ať jste nájemce nebo pronajímatel, mějte vždy na paměti, že je nutné sepsat nájemní smlouvu. Ta musí mít určité náležitosti, které vás ochrání před případnými pozdějšími problémy. Určitě by měla mít písemnou podobu. Chcete-li si smlouvu sepsat sami, určitě vám pomůže nájemní smlouva vzor.

Je samozřejmé, že pronajímatel chce mít vyšší zisk a zachovat si nad nemovitostí plnou kontrolu, nájemce by naopak chtěl cenu co nejnižší a volnost v jednání a nakládání s nemovitostí. Jaká jsou omezení a co mohou obě strany požadovat? Soukromoprávní vztahy jsou řešeny v občanském zákoníku. Na nejdůležitější body se zaměříme na následujících řádcích.


Chybět nesmí informace o nájemci, pronajímateli a předmětu nájmu

Na co by se tedy nemělo zapomínat při sestavení a podpisu nájemní smlouvy? Jméno a osobní údaje zúčastněných osob, tedy trvalé bydliště, číslo občanského průkazu, datum narození nebo rodné číslo. Uvádějte i kontakty pro vzájemnou komunikaci. Velmi přesně a konkrétně by měl být popsán i předmět nájmu. Uvedeny by měly být především údaje z katastru nemovitostí, jako je číslo objektu, pozemku, výměra i podlaží. Ověřen by měl být i doklad o vlastnictví.

Nájemné, kauce a způsob platby

Zamyslete se nad výší nájemného. Jsou v ní započítány různé služby a zálohy, vodné a stočné a podobně? Nebo se jedná o holé nájemné a vše ostatní se bude platit zvlášť? I to by měla ošetřit nájemní smlouva. Uvedeno musí být také datum splatnosti nájemného, jeho periodicita a způsob platby. Většinou se nájemné platí měsíčně a zpětně. Při nájmu bytu bývá požadována jistota, tedy kauce. Pronajímatel se tak chrání před poškozením vybavení a neplacením nájemného. Kauce ze zákona nesmí být vyšší než trojnásobek nájemného. Smlouva stanovuje také, jak bude s kaucí zacházeno a při jakých podmínkách bude vrácena.

Uvedena musí být i doba nájmu

Doba, na kterou je nájem sjednán, je nezbytnou součástí nájemní smlouvy. Jde o dobu určitou nebo neurčitou. Nebude-li doba uvedena, automaticky se bude jednat o dobu neurčitou. Smlouva na dobu určitou může být uzavřena na jakýkoli časový úsek. Pokud pronajímatel nájemce nezná, sjednává většinou dobu kratší. Specifikuje se také přesný počátek i konec užívání nemovitosti. Nájemce bezpečně ví, kdy mu bude nájem končit a vzniká zde také prostor pro jednání o výši nájmu. Je potřeba včas projednat možné prodloužení smlouvy. Nájem na dobu neurčitou znamená dlouhodobější dohodu. Malé opravy si většinou zařizuje sám nájemce. Pronajímatel může dát nájemci výpověď až poté, co nejsou zaplaceny alespoň 3 nájmy.


Předávací protokol usnadní navrácení nemovitosti

Předávací protokol by měl být neoddělitelnou součástí smlouvy. Sepisuje se při převzetí bytu i při předání zpět. Jeho součástí jsou stavy vybavení, stavy měřičů energie a podobně. Patří sem i nově štítek energetické náročnosti budovy. Vybavení by mělo být sepsáno podrobně, případně pořízena fotodokumentace. Předejde se tak případným pozdějším sporům.

Co ještě může být součástí nájemní smlouvy

Nájemní smlouva může zahrnovat i jiná práva a povinnosti obou smluvních stran. Patří sem třeba přesné určení počtu lidí, kteří budou byt obývat. Změny musí být pronajímateli ohlášeny nejpozději do dvou měsíců. Pokud se jedná o blízké osoby, nemůže pronajímatel proti jejich přítomnosti nic namítat, stejně jako k přihlášení k trvalému pobytu. Zvláštní kapitolu tvoří domácí mazlíčci. Pokud nepůsobí obtíže jiným obyvatelům, nemůže proti nim pronajímatel nic namítat, pouze lze požadovat vyšší kauci a nájem. Podobně se postupuje u kuřáků. Velké opravy zajistí pronajímatel, drobné opravy a údržbu hradí nájemce. Vše záleží na domluvě, ideální je však i zakotvení všech podmínek v nájemní smlouvě.