Obchodní podmínky užití stránek www.vseprobydleni.cz

  1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.vseprobydleni.cz je fyzická osoba Miloslav Hamsa (dále jako Provozovatel), IČ: 74932144 , se sídlem Bohuslava Martinů 36, Brno, 60200, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Brna.

2. Autorská a licenční práva

Internetové stránky www.vseprobydleni.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.vseprobydleni.cz lze bez souhlasu Provozovatele použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.vseprobydleni.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Provozovatele. V případě porušení autorských práv se bude Provozovatel domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

3. Způsob užití webových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.vseprobydleni.cz s tím, že je zakázáno zejména:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.vseprobydleni.cz nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy.

4. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah internetových stránek www.vseprobydleni.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.vseprobydleni.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.vseprobydleni.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.vseprobydleni.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.vseprobydleni.cz.

5. Závěrečná ustanovení

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek.

Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.

Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.vseprobydleni.cz.

V Brně, dne 01. dubna 2020